კომპიუტერული ინჟინერიის აკადემიური დეპარტამენტი

სტუ-ს სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია
25-05-2019

სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტზე იმუშავებს შემდეგი სექციები

  • ინფორმატიკის სექცია
  • მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
  • მათემატიკის სექცია
  • საინჟინრო ფიზიკის სექცია
  • მართვის სისტემების სექცია
  • ბიოსამედიცინო ინჟინერიის სექცია